Tytsjerksteradiel start met begrazing openbaar groen door schapen

Tytsjerksteradiel start met begrazing openbaar groen door schapen

Woensdag 11 mei l 13.00 uur l Sumar, dorpshuis De Kamp

 

Gemeente Tytsjerksteradiel start met begrazing van openbaar groen door schapen. Op woensdag 11 mei laten wethouder Houkje Rijpstra (portefeuillehouder Openbaar Groen), wethouder Doeke Fokkema (initiatiefnemer), Alex Nijboer (voorzitter van dorpsbelang Sumar), samen met Martin Reitsma van begrazingsbedrijf By de Hân, naast dorpshuis De Kamp in Sumar de eerste koppel schapen los.

 

Duurzame alternatieven

De begrazing door schapen in openbaar groen is een initiatief van de gemeente Tytsjerksteradiel. Aanleiding is de bezuinigingsopdracht die er ligt op beheer van openbaar groen. Grazen met schapen is een goede duurzame oplossing en past daarom goed binnen het duurzame beleid van Tytsjerksteradiel.

 

Samenwerking met dorpsbelangen

Tijdens een plenaire bijeenkomst van de dorpsbelangen vorig jaar, is door de gemeente een presentatie gegeven over begrazing door schapen in het openbaar groen. Hierbij zijn de dorpsbelangen gevraagd om na te gaan of zij belangstelling hadden voor begrazing in hun dorp en waar dit eventueel zou kunnen.

 

Geschikte locaties

Meerdere dorpen hebben destijds belangstelling getoond. Maar in Sumar en Oentsjerk zijn voldoende aaneengesloten locaties aangedragen waar op een rendabele wijze begraasd kan worden en waar geen orchideeën of andere bijzondere bloemen staan. Ook is er gekeken of het niet om een trapveld of speeltuin gaat. Op dit moment is de begrazing met schapen nog een proef. Mocht deze methode positief uitpakken, wordt er mogelijk ook naar andere dorpen uitgebreid.


 

Begrazingsbedrijf By de Hân

De begrazing wordt uitgevoerd door begrazingsbedrijf By de Hân van Martin Reitsma uit Gerkesklooster . In totaal zal de komende weken één koppel van ongeveer vijftig schapen in Sumar en Oentsjerk grazen. De kudde staat binnen een tijdelijke afrastering. Hierbij grazen ze in enkele dagen een grasveld kaal. Daarna wordt de kudde weer verplaatst. Maar By de Hân doet meer voor het dorp. Op verzoek en in overleg met dorpsbelangen is het ook mogelijk om activiteiten rondom de schaapskudde te organiseren, zoals schaapscheerdagen.

 

Periode begrazing

De begrazing gebeurt in principe twee keer per seizoen, in de periode tussen mei en december. Per situatie wordt beoordeeld of er tussentijds een keer extra begraasd moet worden.

 

Uitnodiging

U bent van harte uitgenodigd om bij het moment te zijn waarbij het eerste koppel schapen in Sumar wordt losgelaten. Dit vindt plaats op woensdag 11 mei, om 13.00 uur, op het grasveld naast het dorpshuis De Kamp aan de Knillis Wytseswei 15, in Sumar.

Start begrazingsseizoen: maak kennis met de schapen en lammetjes

Op zaterdag 28 maart 2015 start het begrazingsproject dat door Martin en Elsa Reitsma in de gemeente Heerenveen wordt uitgevoerd.

Martin Reitsma voert met zijn bedrijf By de Han het begrazingsproject uit in de gemeente Heerenveen. Martin heeft een kudde van ruim 400 Schoonebeeker schapen, een deel hiervan zal verschillende gebieden in de gemeente gaan begrazen. Martin gaat het project uitvoeren samen met een aantal collega’s en met zijn twee border collies.

De start van het begrazingsproject is op zaterdag 28 maart 2015 bij de parkeergarage in het centrum van Heerenveen. Van 11.00 tot 12.30 uur staan de schapen en lammetjes op het gras van de parkeergarage. Er is de mogelijkheid om met Martin en zijn collega’s te spreken. Om 12.30 uur loopt Martin samen met de kudde naar de wijk Skoatterwâld waar de kudde het eerste gedeelte van het project zal gaan begrazen. Bij de opening zal wethouder Hans Broekhuizen van de gemeente Heerenveen aanwezig zijn.

Programma

11.00 uur aankomst schapen op het grasveld bij de parkeergarage Geerts Willigenplein.

12.30 uur vertrek kudde naar Skoatterwâld.

 

Kudde schapen

By de han

Martin en Elsa bij schaapskudde Martin en Elsa bij schaapskudde 2 Schaap met lamGerkesklooster, 12 februari 2015

 

Schaapskudde van Martin Reitsma komt in Heerenveen

 

Het bedrijf ‘By de Han’ van Martin Reitsma uit Gerkesklooster gaat het

begrazingsproject in de gemeente Heerenveen verzorgen. Het project zal 16 maart

2015 van start gaan waarbij verschillende gebieden in de gemeente Heerenveen door

Schoonebeeker schapen begraasd zullen gaan worden. De schaapskudde van Martin en

Elsa Reitsma heeft er zin om te beginnen in Heerenveen.

 

Project

 

Martin en Elsa beheren met hun schapen al enkele jaren terreinen van het

waterschap rond Heerenveen. De afgelopen jaren is er  intensief samengewerkt met

andere schaapherders in Friesland. De kudde van Hilde Groen en ook het bedrijf

Natuurlijk beheer uit Appelscha werken veel met Martin samen. Gemeente Heerenveen

heeft door middel van de inschrijving andere bedrijven de mogelijkheid geboden om

zich voor dit project te kunnen inzetten. Martin is dan ook erg blij dat hij deze

kans krijgt.

 

Schaapskudde

 

Martin heeft een schaapskudde van ruim 400 schapen. De schaapskudde bestaat

voornamelijk uit Schoonebeekers, een heideschaap met hun kenmerkende kleuren. Het

zijn sterke dieren die het hele jaar buiten blijven en ook zonder hulp hun

lammetjes werpen.

 

De schapen worden verplaatst met hulp van een schaapsherderhond, wanneer de

afstanden groter zijn zullen de schapen met behulp van de veetrailer worden

verplaatst. De schapen zullen op de meeste plekken twee keer in het seizoen komen.

In bijvoorbeeld recreatiegebied De Heide zal de kudde driemaal per seizoen komen

en zal er een herder bij de kudde aanwezig zijn. Martin of 1 van zijn collega’s is

als herder aanwezig om de kudde te begeleiden. Er zijn een aantal gebieden waar de

schapen in schapennetten worden gezet zodat ze een afgerasterd stuk kunnen

begrazen. De schapennetten worden van stroom voorzien.

 

Activiteiten

 

Martin vindt het belangrijk dat de terreinen op een natuurlijke manier worden

beheerd. Daarnaast wil hij de bewoners betrekken bij de schaapskudde. In overleg

met de gemeente kunnen wij verschillen activiteiten gaan aanbieden. De kudde zal

te volgen zijn via de Facebook pagina van ‘By de Han’. Hierop zullen ook

activiteiten worden vermeld die georganiseerd gaan worden.